Transcraniel direct current stimulation (tdcs) - kan dette være til hjelp?

March 6, 2018

Artikkelen er en oppsummering av følgende studie:

Investigating the feasibility of using transcranial direct current stimulation to enhance fluency in people who stutter, Chesters, Watkins and Möttönen, 2017), samt en podcast på stuttertalk der Chesters diskuterer studien.

 

 

 

Stamming er en nevrologisk grunnvanske

 

I dag vet vi faktisk en hel del om hvorfor mellom 0,7 og 1% av verdens befolkning stammer. Vi vet at det er forskjeller i hvordan hjernen strukturelt sett ser ut og at dette hovedsakelig er lokalisert til inferior frontal cortex (IFC). IFC spiller en viktig rolle i produksjonen av tale og er viktig både med tanke på den motoriske utførelsen, men også å tolke og reagere på signaler fra kroppens muskler (sensorisk integrasjon). Vi vet også at IFC i høyre hjernehalvdel ser ut til å være overaktiv, mens den venstre IFC virker til å være underaktiv. Det er også funnet sammenheng mellom underaktivitet og avvik i nervecellenes organisering i berørte områder. At høyre og venstre hjernehalvdel ikke er helt samstemte kan resultere i mindre effektiv kommunikasjon mellom venstre IFC og den motoriske hjernebarken - altså motorisk utførelse i form av timing og planlegging av motoriske sekvenser.

 

Transcraniel direct current stimulation (TDCS) 

 

TDCS er en ikke-invasiv form for hjernestimulering. Stimuleringen modulerer den nevrologiske aktiviteten gjennom å endre. Man fester to elektroder til hodet (en anode og en katode). Strømmen vil føres mellom disse elektrodene og hvordan de plasseres er avgjørende for hvilke områder i hjernen som stimuleres. Det er også nødvendig at man samtidig som stimulering pågår aktivierer hjerneområdet ved å utføre oppgaver som aktivierer områdene.  Uten oppgaver som aktiverer spesifikke områder vil trolig den elektirkske stimuleringen spre seg ut over et større område og derfor være til lite nytte. Ved målrettede oppgaver vil TDCS kunne styrke plastisiteten i området og derfor styrke områdets ppåvirkelighet. 

 

Studier har vist at TDCS som påvirker venstre IFC kan styrke språk og talefunksjoner. Dette har vært interessant med tanke på om stimuleringen kunne tenkes å avhjelpe stamming.  En bekymring har imidlertid vært at bruk av TDCS simultant som stamming skjer kunne tenkes å forsterke stammingen. 

 

Chesters, Watkins og Möttönen (2017) - Investigating the feasibility of using TDCS to enhance fluency in people who stutter

 

Studiens mål var å undersøke om TDCS rettet mot venstre IFC kunne øke plastisiteten i dette området og bedre kommunikasjonen mellom venstre IFC og den motoriske hjernebarken relevant for artikulasjonsappratet. Kor-effekten ble brukt for å sette hjernen i en flytende modus og normalisere funksjonen mens man anvendte TDCS. 

 

Deltakerne ble utsatt for TDCS i 20 minutter én gang (det var også en kontrollgruppe). De gikk gjennom to økter, men kun den ene var med TDCS. Effektgruppen ble utsatt for 1 milliamper gjennom to elektroder plassert over venstre IFC (anode) og over høyre øyebryn (katode). Det var 16 deltakere, hvorav to var kvinner. Den flytskapende effekten som ble brukt for å aktivere de ønskede nevrologiske områdene var høylesing i kor. Selve fremgangsmåten er nærmere beskrevet i studien. 

 

Resultater

Alle deltakerne var helt flytende under kor-lesingen. Man så at gruppen som hadde mottatt TDCS hadde en større reduksjon i stammingen når de leste. (regnet ut fra SSI-3), enn hva kontrollgruppen hadde. Den samme effekten ble ikke funnet for spontantale. 

 

Taleflyten ved lesing bedret seg i 1 time etter øvingens (kor-lesing) slutt,. Dette ble også sett for de som ikke hadde mottatt TDCS og effekten var større på de setningene man hadde øvd på i treningen. Muligens kan dette tilskrives at man forberedte det motoriske systemet spesifikt. 

 

Forskerne fant med dette ikke støtte for hypotesen om at kor-lesing kombinert med TDCS ville resultere i en større reduksjon i stamming.

 

Et mulig problem med TDCS er at hjernen til ulike personer vil reagere ulikt på stimuleringen. Det kan derfor være nødvendig med en større individuell tilpasning av hvor elektrodene plasseres. 

 

Fremtidige studier på TDCS

Forskerne viser til at det i senere studier kan være interessant å prøve TDCS på andre hjerneområder. De tror imidlertid ikke at det er hensiktsmessig å plassere elektroder over hjerneområder i høyre hemisfære som muligens kompenserer for manglende effektivitet i venstre hemisfære slik det har blitt gjort ved afasi. De foreslår også å prøve ut andre flytskapende effekter enn hva de selv gjorde, men også rene taleteknikker (flytskapende). 

 

Oppsummert

Forskerne fant at TDCS ga en svak reduksjon i stamming ved lesing av setninger (sammen med kor-lesing), men forskjellen var ikke signifikant når man så dette i forhold til kontrollgruppen. Man fant altså en svak positiv effekt av flytskapende-effekter kombinert med TDCS. 

 

I podcasten anbefaler ikke Chesters at TDCS skal anvendes i stammebehandling ettersom det evidensmessig ikke er grunnlag for dette. TDCS-apparater er imidlertid lett å få tak i samt relativt billig og vil derfor allikevel være tilgjengelig til bruk. Fremtidig forskning vil kunne vise om TDCS kan gi større effekter i stammebehandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Stammedagen 22 oktober 2017

Man kan lese mange råd om hvordan man skal forholde seg til personer som stammer. Man skal gi dem tid, ikke fullføre ord og...

Våre råd til deg som lærer - stammedagen 22 oktober.2017

March 11, 2017

1/1
Please reload

Siste innlegg

March 24, 2020

September 13, 2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags
Please reload

Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon