Løpsk tale

Løpsk tale er en nevrologisk talevanske. Vansken er antakelig ikke kun relatert til tale, men påvirker også andre kognitive funksjoner. 

Løpsk tale viser seg forskjellig hos ulike personer. Gruppen er altså sterkt heterogen. Noen kjennetegn er:

 • Rask tale

 • Komprimering av stavelser (flerstavelsesord blir forkortet)

 • Utelatelse av lyder

 • Støtvis tale

 • Vansker med setningsoppbygging

 • Omskriving av setninger, revideringer

 • Upresis artikulasjon, uttalefeil

 • Oppmerksomhetsvansker

 • Manglende fokus på samtalepartner

 • Større andel normal ikke-flyt i form av repetisjon av ord og fraser

 • Mumling

 • Manglende sammenheng i det som fortelles, "den røde tråden"

 • Mange digresjoner

 • Manglende innsikt i egen vanske (derav også store mørketall)

Personer med løpsk tale vil ha disse kjennetegnene i ulik grad. Det er derfor behov for en grundig utredning for å fastsette vanskebildet og egnede tiltak. 

Personer med løpsk tale kan også ha vansker innenfor flere områder av kommunikasjon, eksempelvis språkferdigheter og sosial bruk av språk. Vansken kan også sammenfalle med konsentrasjonsvansker, språkvansker, spesifikke lærevansker, reguleringsvansker og stamming.

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

 • Facebook Social Icon