© 2017 av Senter for stamming og løpsk tale

wix.com

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

 • Facebook Social Icon

Løpsk tale

Løpsk tale er en taleflytvanske med antatt nevrologisk opphav antatt å være knyttet til motorisk koordinering eller sekvensiering. Det er vanskelig å si noe om hvor mange i en befolkning som har løpsk tale, da mange ikke er klar over sin egen vanske, hvilket er grunnen til at mange ikke søker hjelp. Man antar derfor at det er store mørketall.

Løpsk tale er en taleflytvanske som kan ha mange kjennetegn. Generelt oppleves personer med løpsk tale som «utydelige», men denne «utydeligheten» kan bestå av en rekke elementer. Logopeden må derfor kartlegge hva akkurat den personens vanske består av. Vansken kan tenkes å være både av talemotorisk og språklig art.

 • Snakker fort og støtvis

 • Repetisjon av ord eller setninger

 • Gjentakelser av ord og stavelser

 • Fyllyder

 • Omskrivinger og revisjon av setninger

 • Utydelig og upresis artikulasjon

 • Utelatelser av lyder og stavelser

 • Vansker med setningsoppbygging

 • Oppmerksomhetsvansker

 • Vansker med å holde den røde tråden da en kan ha mange digresjoner

 • Manglende fokus på samtalepartneren

 

Vanskebildet kan være stort.

Løpsk tale kan eksistere sammen med andre vansker, blant annet artikulasjonsvansker, språkvansker, spesifikke lærevansker, for eksempel dysleksi, ADHD og atferdsregulering. Løpsk tale kan også eksistere sammen med stamming.

Hvordan skille løpsk tale og stamming?

Løpsk tale vil primært bestå av en overdreven mengde normal ikke-flyt kombinert med svært rask og muligens støtvis talehastighet. Personer med løpsk tale kan også være lite bevisste på vansken sin. Stamming vil imidlertid ha en hovedvekt av repetisjoner, forlengelser og blokkeringer, samtidig som de som stammer ofte er svært bevisste vansken sin.