Løpsk tale er en taleflytvanske med  nevrologisk opphav antatt å være knyttet til motorisk koordinering eller sekvensiering. Det er vanskelig å si noe om hvor mange i en befolkning som har løpsk tale, da mange ikke er klar over sin egen vanske.

Løpsk tale kan ha mange kjennetegn. Generelt oppleves personer med løpsk tale som «utydelige», men denne «utydeligheten» kan bestå av en rekke elementer. Logopeden må derfor kartlegge hva akkurat den personens vanske består av. Vansken kan tenkes å være både av talemotorisk og språklig art. Vansken kan  også opptre sammen med andre vanskebilder, for eksempel ADHD.

Snakker fort og støtvis

Repetisjon av ord eller setninger

Gjentakelser av ord og stavelser

Fyllyder

Omskrivinger og revisjon av setninger

Utydelig og upresis artikulasjon

Utelatelser av lyder og stavelser

Vansker med setningsoppbygging

Oppmerksomhetsvansker

Vansker med å holde den røde tråden da en kan ha mange digresjoner

Manglende fokus på samtalepartneren