Stamming

Stamming er en nevrologisk vanske som i de aller fleste tilfeller starter i barnehageårene. For mange barn vil stammingen kunne forsvinne uten logopedbehandling, men vi kan ikke gjøre gode nok prognoser for hvilke barn som faktisk trenger hjelp. Stamming har en høy arvelighet og er relatert til vår genetiske utrusting. Vi er allikevel ikke helt sikre på hvilke gener som er involvert og hvilke funksjoner disse har i kroppen.

Stamming skyldes nevrologi

Det har vært og er fortsatt en rekke myter knyttet til stamming. Disse mytene og feiloppfatningene er sentrale i hvordan personer som stammer opplever at stammingen deres blir misforstått av mennesker i samfunnet. 

Forskere har i dag funnet avvik i barns hjernestruktur og funksjon. Hjernen til personer som stammer både ser annerledes ut og fungerer litt annerledes. Avvikene har å gjøre med ulikheter i hvilke nevrologiske områder som er aktive og enkelte hjernestrukturer som er bygd opp noe annerledes. Denne sårbarheten er etter alt å dømme medfødt.

Stamming kan utløses og vedlikeholdes av miljøfaktorer

Barn kan altså ha en medfødt disposisjon for å begynne å stamme. Det er imidlertid gjerne faktorer i miljøet som kan utløse selve stammestarten. At dette var en utløsende faktor må ikke sammenblandes med å være en årsaksfaktor. Stamming skyldes i all hovedsak ikke traumatiske hendelser eller stress.

De utløsende årsakene kan også tjene som vedlikeholdende faktorer. Stamming er en utviklingsmessig vanske. Dette betyr at den til stadighet kan utvikle seg og ta nye former. 

I noen få tilfeller at utløsende årsaker komme sent, for eksempel i skolealder eller voksenlivet.

Utvikling 

Barn som stammer vil forsøke å finne måter å raskt få sagt det de ønsker å si. Dette kan medføre at de begynner med samtidige kroppsbevegelser, grimaser eller verbale og vokale hjelpestrategier for å raskt komme seg løs fra stammingen. Når barnet tar dette i bruk vil bruken forsterkes gjennom hvor ofte den blir brukt. Logopeder ønsker å forebygge og reversere barnets bruk av slike hjelpestrategier. Grunnen til dette er at barnets bruk av slike strategier vil svekke barnets kommunikative selvtillit og øke selve frykten for stamming. Resultatet vil være en økt sårbarnet for å utvikle vedvarende stamming.

Barn kan også tidlig forsøke å unngå stammingen. Dette kan de begynne å gjøre med ulike hjelpestrategier i form av å bytte ord, være mindre muntlige aktive, bruke babyspråk og liknende. Dette vil gjerne lede til skjult stamming.

For oss er det viktig å gi barnet en selvtillit knyttet til snakking. Vi vil hjelpe barnet til å tenke positivt rundt snakking og egne ferdigheter. Dette har mye å si hvor utviklingen av stamming. 

Prognosen er best i barnehagealder

Mange barn får dessverre hjelp for sent da foresatte får velmente råd om å vente og se. Ja, de aller fleste barn vokser stammingen av seg, men vi klarer ikke i stor nok grad å gjøre gode prognoser. Om man er i tvil om stammingen vil gå over av seg selv er det bedre å starte behandling enn å ikke gjøre det. Når vi jobber med barn i barnehagealder har forskning vist at barn som får behandling i større grad enn andre reduserer eller vokser ut av stammingen. Det er bedre å behandle for mange enn får få. For mange barn kan språkspurten være en utløsende faktor. Stamming er imidlertid ikke en språkvanske og skal heller ikke behandles som det. 

Om barnet viser følgende tegn bør alltid en erfaren logoped kobles inn:

  • Barnet kommenterer stammingen eller snakkingen negativt. Får dårligere selvtillit og reagerer med gråt og stillhet

  • Barnet har familiemedlemmer som har stammet eller som fortsatt stammer

  • Barnet har svært mye normal ikke-flyt

  • Stammingen er hard og anspent, preget av totale stopp i talen eller kroppsbevegelser

Stamming i skolealder og voksenlivet

Når barnet har begynt på skolen vil også sjansen for at stammingen vil forsvinne bli mindre grunnet hjernens nevroplastistet. Behandling vil da i likhet med for voksne handle om å håndtere stammingen på en god mentalhygienisk måte slik at den ikke skal være et kommunikasjons- og livshinder. Her er det innebefattet arbeid med følelser, holdninger, angst og stammeteknikker.

Skjult stamming

Skjult stamming er å skjule stammingen sin for omverdenen. Å skjule stammingen er en energikrevende prosess assosiert med angst knyttet til stammingen. Man søker å unngå at personer rundt seg skal observere stammingen, gjerne i frykt for å bli vurdert negativt. Skjult stamming kan være et betydelig kommunikativt og sosialt hinder. Les mer om skjult stammer HER.

Tekniske hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler kan til en viss grad avhjelpe taleflytvansken. Det kan du lese mer om HER.

Kontakt oss

Romerike-Oslo-Asker

post@stammesenter.no

© 2020 av Senter for stamming og løpsk tale

Senter for stamming og løpsk tale

post@stammesenter.no

www.stammesenter.no

tlf: +47 900 27 337

  • Facebook Social Icon